Impressum

Identificatiegegevens met betrekking tot de bedrijfsactiviteit:

Verantwoordelijk voor publicatie en juridisch vertegenwoordiger: F. Chavrier

Gastheer: S02Switch – Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk

Het bedrijf CHAV CORP OÜ, eigenaar en beheerder van de website https://katana-zwaard.nl is naar behoren geregistreerd onder het fiscaal identificatienummer 39906100084.

CHAV CORP OÜ bedrijfsadres: Narva mnt 5 – 10117 – Tallinn, Estland

E-mailadres: contact@katana-zwaard.nl

Gebruiksvoorwaarden:

De site katana-zwaard.nl wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan uw toevlucht te nemen tot moderne navigatoren zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… het team Katana-Zwaard® maakt gebruik van alle middelen waarover het beschikt, om een betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar internetsites te verzekeren. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient derhalve zelf toe te zien op de juistheid van de informatie en alle wijzigingen op de site te melden die hij/zij nuttig acht.

Katana-Zwaard® is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies:

De site katana-zwaard.nl kan worden gebracht om u te vragen voor de aanvaarding van de cookies voor behoeften voor statistieken en weergave. Een cookie is een informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden bediend zonder cookies te aanvaarden.

SMS-marketing:

Wij hechten waarde aan uw privacy en de informatie die u in verband met onze SMS-marketingdienst met ons wilt delen. Wij gebruiken deze informatie om u SMS-berichten te sturen (voor uw bestelling, met inbegrip van betalingsherinneringen), SMS-marketingaanbiedingen en transactionele SMS-berichten, met inbegrip van verzoeken om beoordeling van ons. Onze website gebruikt cookies om bij te houden welke artikelen u in uw winkelwagentje hebt gelegd, ook wanneer u uw bestelling hebt opgegeven. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wanneer er winkelwagenherinneringsberichten via SMS moeten worden verstuurd.

Hyperlinks:

De website katana-zwaard.nl kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Katana-Zwaard® beschikt niet over middelen om de sites die met haar internetsites verbonden zijn te controleren. Katana-Zwaard® is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. Katana-Zwaard® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat eventueel van deze elementen wordt gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden. Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Katana-Zwaard®. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Katana-Zwaard® wenst te creëren, moet hij/zij een e-mail sturen die toegankelijk is op de site, om zijn/haar verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. Katana-Zwaard® behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder dat zij haar beslissing moet rechtvaardigen.

Verleende diensten:

Alle activiteiten van ons bedrijf en de informatie daarover worden op onze site gepresenteerd. Katana-Zwaard® spant zich in om op de site katana-zwaard.nl zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site is niet volledig en de foto’s zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site als aanwijzing gegeven en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of evolueren.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meld dit dan per e-mail aan contact@katana-zwaard.nl met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.). Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser. De hyperlinks die in het kader van deze website worden gelegd naar andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Katana-Zwaard®.

Intellectuele eigendom:

De volledige inhoud van deze site katana-zwaard.nl met inbegrip van, op niet limitatieve wijze, de grafieken, beelden, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen alsook hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van de firma Katana-Zwaard® met uitzondering van de merken, logo’s of inhouden die toebehoren aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een strafbare inbreuk. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de inbreukmaker civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:

De onderhavige voorwaarden van de site katana-univers.fr worden beheerst door het Nederlands recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van de vennootschap afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Engels.

Persoonsgegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt.